OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU MODIVO.SK

Prílohy:

1. Vzor formulára odstúpenia od zmluvy

Internetový obchod www.modivo.sk rešpektuje práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu prináležia podľa zákona. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé, ako zákonné ustanovenia chrániace práva spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich platia tieto zákonné ustanovenia. Žiadne ustanovenia týchto pravidiel preto nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľov podľa záväzných ustanovení zákona a prípadné pochybnosti budú vykladané ku prospechu spotrebiteľa. V prípade neúmyselnej nezhody ustanovení týchto pravidiel s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami majú prednosť zákonné ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

  • I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   1. Internetový obchod dostupný na adrese www.modivo.sk prevádzkuje spoločnosť MODIVO S.A. so sídlom Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Zielonej Górze, VIII Odd. Hosp. KRS pod číslom KRS 0000541722, DIČ 929-13-53-356, IČO 970569861, so základným kapitálom 2.008.001 PLN, plne splateným; adresa elektronickej pošty: info@modivo.sk, telefónne číslo: (+421) 22 1201 499, (poplatok za štandardné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora).
   2. Použitie internetového obchodu vyžaduje, aby koncové zariadenia a komunikačný systém používaný zákazníkom spĺňali technické požiadavky.
   3. Obchodné podmienky sú určené pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, ale rovnako i pre zákazníkov, ktorí spotrebiteľmi nie sú, ale využívajú internetový obchod, elektronické služby alebo uzatvárajú kúpnu zmluvu ( s výnimkou časti XII. pravidiel, ktorá je určená iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi).
   4. Prijatie týchto pravidiel je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné pre vytvoreniu účtu a/alebo objednávky alebo rezervácie zákazníkom.
   5. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, elektronická správa potvrdzujúca obsah navrhovanej kúpnej zmluvy uvedenej v časti III odst. 6 pravidiel, je výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.
   6. Kedykoľvek sa v nasledujúcich častiach týchto pravidiel použijú nasledovné termíny, musia byť interpretované v tomto nižšie uvedenom význame, pokiaľ v súvislosti s ich použitím nutne nevyplýva niečo iného:
    • a. APLIKÁCIA - softvér (mobilná aplikácia) sprístupnený zákazníkovi predávajúcim, ktorý je určený na inštaláciu na mobilné zariadenie zákazníka a umožňuje hlavne využívanie internetového obchodu bez toho, aby musel zákazník spustiť webový prehliadač;
    • b. ZSP - Zákaznícky Servis Predávajúceho, ktorý poskytuje zákazníkom informácie o činnosti internetového obchodu, vrátane tých informácií, ktoré sa týkajú výrobkov, obchodu, pravidiel a aktuálnych ponúk, počas pracovných dní v hodinách uvedených pod odkazom “Kontakt” na tam uvedených telefónnych číslach a e-mailových adresách v internetovom obchode a na stránkach internetového obchodu pod záložkou „Kontakt“. Zákazník hradí komunikačné náklady pripojenia k ZSP podľa štandardnej ceny pripojenia svojho operátora.
    • c. CENA - čiastka v eurách alebo v inej mene vrátane DPH, ktorá prináleží predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke uvedené inak.
    • d. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatka, s výnimkou štátnych sviatkov.
    • e. HESLO - reťazec alfanumerických znakov určený na prístup k zákazníckemu účtu, ktorý si zákazník sám určuje pri vytváraní účtu. Registrácia účtu vyžaduje opakované zadanie hesla z dôvodu odhalenia a opravy prípadných chýb. Zákazník je povinný uchovávať heslo v tajnosti (obzvlášť nezverejňovať, či nevyzradiť žiadnej tretej strane). Predávajúci poskytuje zákazníkovi viacnásobnú možnosť zmeny hesla.
    • f. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca; alebo (2) právnická osoba. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané v rámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach.
    • g. OZ - zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
    • h. SPOTREBITEĽ - fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.
    • i.ÚČET - elektronická služba, označená individuálnym menom (login) a heslom zvoleným zákazníkom, ktorá obsahuje prostriedky poskytované predávajúcim, umožňujúce zákazníkovi využívať zvláštne funkcie alebo služby. Zákazník pristupuje k účtu prostredníctvom mena (login) a hesla po registrácii v internetovom obchode. Účet umožňuje uchovávať informácie o kontaktných údajoch zákazníka k odoslaniu výrobkov, ďalej umožňuje sledovať stav objednávok a ich históriu, rezerváciu a iné služby poskytované predávajúcim.
    • j. KOŠÍK - služba k dispozícii každému zákazníkovi, ktorý používa internetový obchod. Umožňuje jednoduché vytvorenie objednávok jedného, či viacerých výrobkov, vloženie zľavových kódov, ktoré znižujú cenu v súlade s podmienkami, uvedenými v samostatných dohodách alebo pravidlách, zobrazenie prehľadu cien jednotlivých produktov a všetkých produktov (vrátane príp. nákladov na dopravu), zobrazenie očakávaného termínu dodania produktov. Košík zhromažďuje zákazníkom vytvorené ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy, tzn. v rámci jednej objednávky môže zákazník odoslať viac než jednu ponuku k uzatvoreniu zmluvy.
    • k.PRIHLÁSENIE - e-mailová adresa zákazníka poskytnutá pri vytváraní účtu.
    • l. NEWSLETTER - elektronická služba, ktorá umožňuje všetkým jej užívateľom obdržať od predávajúceho pravidelné informácie, najmä o produktoch, internetovom obchode, vrátane nových produktov a akcií, a to na zákazníkom určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, s výslovným súhlasom zákazníka. Pravidlá poskytovania služieb Newslettera predávajúceho upravujú zvláštne podmienky, ktoré sú dostupné v rámci internetového obchodu.
    • m. PRODUKT - hnuteľnosť, dostupná v internetovom obchode na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá sa stane predmetom zmluvy, za uvedenú cenu. Všetky produkty ponúkané na domovskej stránke internetového obchodu sú úplne nové.
    • n. AKCIE - zvláštne podmienky predaja alebo poskytovania služieb stanovené pravidlami, uvedenými v internetovom obchode, ponúkané predávajúcim v obmedzenom časovom úseku, v ktorom môže zákazník tieto zvláštne podmienky využívať. Ide napríklad o zľavy z ceny produktu alebo nákladov na dopravu.
    • o. PRAVIDLÁ / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - tento dokument upravuje pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a využívanie služieb poskytovaných predávajúcim, prostredníctvom internetového obchodu pre svojich zákazníkov. Pravidlá stanovujú práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho.
    • p. INTERNETOVÝ OBCHOD - platforma, umožňujúca vytváranie objednávok zákazníkom a tiež poskytovanie služieb predávajúcim, prevádzkovaná predávajúcim na webových stránkach dostupných na adrese: www.modivo.sk, rovnako ako prostredníctvom aplikácie.
    • q. PREDÁVAJÚCI - spoločnosť MODIVO S.A. so sídlom Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Zielonej Górze, 8. Odd. Hosp. KRS pod číslom KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, so základným kapitálom 2.008.001 PLN, plne splateným;
    • r. OBSAH - textové, grafické alebo multimediálne položky (napr. informácie o výrobkoch, obrázky produktov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel podľa autorského zákona, ďalej podoby fyzických osôb, ktoré sú umiestnené a zverejnené v rámci internetového obchodu predávajúcim, partnermi predávajúceho, zákazníkmi alebo akýmikoľvek inými osobami používajúcimi internetový obchod.
    • s. KÚPNA ZMLUVA - kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy.To platí aj v prípade, ak predávajúci v rámci funkčnosti internetového obchodu z objektívnych (podstatných) dôvodov podmieňuje uzavretie alebo obsah kúpnej zmluvy daného produktu uzavretím inej kúpnej zmluvy z dôvodu priameho vzťahu medzi výrobkam Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, na základe dohody tiež postupom, ktorý nie je ustanovený v týchto pravidlách, čo bude na žiadosť ktorejkoľvek strany vzájomne potvrdené e-mailom.
    • t. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. Vzhľadom na to, že služby sú poskytované subjektmi, spolupracujúcimi s predávajúcim, príslušné ustanovenia týkajúce sa pravidiel pre používanie týchto služieb je možné nájsť v pravidlách, týkajúcich sa poskytovania služieb týmito subjektmi.
    • u. ZOS - zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
    • v. TECHNICKÉ POŽIADAVKY - minimálne technické požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné použiť elektronický systém predávajúceho, vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, a to: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie (v prípade aplikácie: mobilné zariadenie) s prístupom k internetu; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0 a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) povolené cookies a Javascript vo webovom prehliadači; v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy telefonicky: (6) s využitím telefónu; v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy pomocou aplikácie: (8) mobilný operačný systém Android 4.0.3 alebo vyššia, alebo iOS 9.03.4 alebo vyššia, (9) mobilné zariadenie k kamerou a geolokačnou službou (GPS). K uzatvoreniu zmluvy o predaji musí mať zákazník platnú e-mailovú adresu, rovnako ako klávesnicu alebo iné zariadenie, ktoré umožňuje vypĺňanie elektronického formulára.
    • w. OBJEDNÁVKY - vyjadrenie vôle zákazníka, smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorá definuje produkt, ohľadom ktorého chce zákazník uzatvoriť kúpnu zmluvu a obsahuje údaje zákazníka, nevyhnutné pre prípad uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Objednávka každého produktu bude považovaná za samostatnú ponuku zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (technické zjednodušenie).To platí aj v prípade, ak predávajúci v rámci funkčnosti internetového obchodu z objektívnych (podstatných) dôvodov podmieňuje uzavretie alebo obsah kúpnej zmluvy daného produktu uzavretiu inej kúpnej zmluvy z dôvodu priameho vzťahu medzi výrobkami. Kobjednávke je možné priradiť jedno číslo a všetky ponuky k uzatvoreniu zmluvy v nej obsiahnuté budú spracované naraz. Prijatím jednotlivých ponúk, obsiahnutých v objednávke, sú uzatvorené jednotlivé kúpne zmluvy. Prijatím celej objednávky sú uzatvorené kúpne zmluvy podľa všetkých ponúk obsiahnutých v objednávke (pozri bod vyššie).
  • II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE A APLIKÁCIA
   1. Predávajúci poskytuje prostredníctvom internetového obchodu zákazníkom bezplatne nasledujúce služby:
    • a. účet,
    • b. rozhranie pre tvorbu objednávky zákazníkmi a uzatváranie kúpnych zmlúv podľa podmienok, stanovených v týchto pravidlách;
    • c. prezentáciu reklamného obsahu klientom, prispôsobenú ich záujmom;
    • d. košík;
    • e. zobrazovanie a prezeranie obsahu umiestneného v internetovom obchode;
    • f. newsletter;
    • g. v prípade zákazníkov, ktorí využívajú aplikáciu ( nasledujúce ustanovenia sa môžu vzťahovať na súčasné alebo budúce elektronické služby - použitie určitých elektronických služieb závisí na aktuálne dostupných funkciách aplikácie):
     • skenovanie a ukladanie čiarových kódov vybraných produktov mobilným telefónom pre porovnanie cien zákazníkom;
     • prezentáciu produktov v internetovom obchode na základe zákazníkom nahraných fotografií vybraných produktov;
     • obmedzenie ponuky produktov alebo akcií, napríklad podľa zákazníkom zadanej veľkosti (napr. veľkosť obuvi) alebo kategórie (napr. muži/ženy/deti);
     • zobrazovanie aktuálnych oznámení priamo na obrazovke mobilného zariadenia (upozornenia push);
     • vytváranie zoznamov obľúbených produktov;
   2. Zákazníkom, ktorí si vytvorili účet, predávajúci navyše poskytuje bezplatne prostredníctvom internetového obchodu tieto služby:
    • a. udržiavanie relácie klienta po prihlásení k svojmu účtu (pomocou prehliadača alebo aplikácie);
    • b. ukladanie a sprístupnenie histórie objednávok zákazníkovi prostredníctvom účtu.
   3. Používanie účtu je možné po vykonaní nasledujúcich krokov zákazníkom:
    • a. vyplnenie registračného formulára a prijatie ustanovení týchto pravidiel,
    • b. kliknutie na tlačidlo „Registrovať“.
   4. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára po doručení potvrdenia o uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb zaslanej predávajúcim na e-mailovú adresu, poskytnutú zákazníkom v priebehu registrácie. Účet je poskytovaný zdarma na dobu neurčitú. Zákazník môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu požiadať predávajúceho o odstránenie svojho účtu (zrušenie účtu), a to hlavne prostredníctvom e-mailu: info@modivo.sk alebo písomne na adrese  ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Pre vytvorenie objednávky alebo rezervácie v internetovom obchode sa nevyžaduje vytvorenie účtu.Predajca môže zaviesť takéto obmedzenie v rámci funkčnosti internetovéhoobchodu, najmä z dôvodu vzťahu daného Produktu alebo typu Produktov k službámposkytovaným na Účte.
   5. Používanie košíka začína vo chvíli, kedy zákazník pridá prvý produkt do košíka.
   6. Košík je poskytovaný bezplatne, má jednorazovú povahu a zakončuje sa vytvorením objednávky z jeho obsahu alebo predčasným ukončením používania zo strany zákazníka. Košík ukladá informáciu o zákazníkom vybraných produktoch i po ukončení relácie prehliadača alebo aplikácie, vrátane odhlásenia, na dobu nie dlhšiu ako 7 dní; to však nezaručuje dostupnosť vybraných produktov zákazníkom za účelom umožnenia uskutočnenia objednávky v neskoršom termíne. Pri používaní košíka zákazníkom, prihláseným k účtu prostredníctvom prehliadača, je obsah košíka synchronizovaný s účtom spusteným, potom prostredníctvom aplikácie (a opačne).
   7. Zákazník je povinný najmä:
    • a. poskytovať v objednávke a prihlasovacích formulároch pri vytváraní účtu len pravdivé, aktuálne a všetky potrebné svoje údaje;
    • b. bezodkladne aktualizovať údaje vrátane osobných údajov poskytnutých zákazníkom predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb alebo kúpnej zmluvy, najmä pokiaľ je to nevyhnutné pre riadne plnenie tejto zmluvy; zákazník má možnosť meniť údaje zadané pri vytváraní účtu pomocou možností dostupných po prihlásení k účtu;
    • c. využívať služieb a funkcií poskytovaných predávajúcim len spôsobom, ktorý nezasahuje do riadnej činnosti predávajúceho, internetového obchodu alebo aplikácie;
    • d. využívať služby a funkcie poskytované predávajúcim len v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ustanovení pravidiel, a tiež opatrení prijatých v oblasti cieľov a pravidiel spoločenského spolunažívania;
    • e.využívať služby a funkcie poskytované zo strany predávajúceho iba spôsobom, ktorý nepoškodzuje ostatných zákazníkov a predávajúceho;
    • f. včas a v plnej výške zaplatiť cenu a ďalšie náklady dohodnuté medzi zákazníkom a predávajúcim;
    • g. včas prevziať produkty podľa objednaného spôsobu doručenia a platby;
    • h. neposkytovať alebo nezverejňovať v rámci obchodu obsah zakázaný právomi, najmä obsah, ktorý porušuje autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva;
    • i.zdržať sa činností, ako sú:
     • rozosielanie nevyžiadaných obchodných oznámení alebo ich umiestňovanie v internetovom obchode, rovnako ako umiestňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje zákon v internetovom obchode (zákaz umiestňovania nedovoleného obsahu);
     • uskutočňovať informatické či akékoľvek iné činnosti, ktorých cieľom je získať informácie, ktoré nie sú určené pre zákazníka, vrátane údajov o iných zákazníkoch alebo uskutočňovať iné zásahy do pravidiel alebo technických aspektov fungovania internetového obchodu, aplikácií a spracovania platieb;
     • neoprávnená zmena obsahu poskytnutého predávajúcim, najmä toho, ktorý je uvedený v internetovom obchode alebo v popise produktu;
    • j. sťahovať aplikáciu len z legálnych zdrojov.
   8. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb alebo žiadostí môžu byť podané napr.:
    • a. Písomne na adresu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra;
    • b. v elektronickej podobe e-mailom na adresu: info@modivo.sk;
   9. Zákazníkovi sa odporúča zahrnúť do popisu sťažnosti: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä povahu a dátum nedostatku; (2) žiadosť zákazníka a (3) kontaktné údaje sťažovateľa, čo zjednoduší a urýchli vybavenie reklamácie predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a neovplyvňujú účinnosť reklamácie bez odporúčaného popisu sťažnosti.
   10. Reklamácie predávajúci rieši bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa ich podania v súlade s § 18 odst. 4 ZOS, iba ak z právnych predpisov alebo zvláštnych podmienok neplynie iné lehota.
   11. Predávajúci môže umožniť zákazníkovi bezplatne stiahnuť aplikáciu na mobilnom zariadení zákazníka z webových obchodov s mobilnými aplikáciami, najmä:
    • a. Apple App Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS;
    • b. Google Play/ Obchod Play pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.
   12. Použitím aplikácií stiahnutých z iných zdrojov, než sú zdroje uvedené v odstavci 11, sa zákazník vystavuje riziku ohrozenia integrity aplikácie a pripojenia k malwaru, čím ohrozuje bezpečnosť svojho mobilného zariadenia a dát na ňom uložených.
   13. Pre účely používania aplikácie zákazník musí:
    • a. zoznámiť sa s týmito pravidlami a informáciami o aplikácii, ktorá je k dispozícii v obchodoch uvedených v odstavci 11 a prijať ich;
    • b. sťahovať aplikáciu z obchodu uvedeného v odstavci 11 a
    • c. nainštalovať aplikáciu na svojom mobilnom zariadení podľa pokynov zobrazených pri inštalácii alebo poskytnutých v obchodoch uvedených v odstavci 11.
   14. Aplikácia sa pripája k internetovému obchodu prostredníctvom internetu.
   15. Funkcie aplikácie slúžia predávajúcemu k poskytovaniu elektronických služieb jednoduchým spôsobom, čo zákazníkom uľahčuje používanie internetového obchodu, vrátane zoznámenia sa najmä s obsahom, produktmi a cenami.
   16. Aplikácia využíva technológie získavajúce a uchovávajúce prístupy k identifikátoru zákazníka, čo umožňuje prevádzku aplikácie v režime off-line a zaznamenávanie preferencií nahrávanie neprihláseného zákazníka (čo je spojené s prístupom do pamäti mobilného zariadenia). Aplikácia udržiava identifikátor zákazníka až do prihlásenia zákazníka k aplikácii, zmeny aplikácie na internetový obchod pracujúci v inej zemi alebo odinštalovanie (odobranie) aplikácie z mobilného prístroja.
   17. Za účelom využitia funkcií aplikácie uvedených v časti II. odst. 1 písm. g. je nutné, aby zákazník vyjadril zodpovedajúci dobrovoľný súhlas k prístupu aplikácie k niektorým službám zákazníkovho mobilného zariadenia, dobrovoľný súhlas prijímať oznámenia „Push“ alebo poskytnúť informácie o svojich preferenciách.
   18. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť súhlas uvedený v ods. 17 alebo odinštalovať (odobrať) aplikáciu z mobilného zariadenia pomocou nastavenia tohto zariadenia.
  • III. PODMIENKY UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
   1. Hlavné vlastnosti používania podľa predmetu poskytovania a spôsobu komunikácie so zákazníkom sa ustanoví nastránke produktu aleboinýmspôsobom vhodným pre daný produkt ako súčasť internetového obchodu.
   2. Predávajúci môže vytvoriť objednávku produktov nasledovným spôsobom:
    • a. prostredníctvom internetového obchodu;
    • b. kontaktovaním spoločnosti ZSP:
     • telefonicky;
     • e-mailom;
     • pomocou programu typu chat na webových stránkach internetového obchodu.

      V rámci vývoja Produktov alebo služieb dostupných v Internetovom obchode a vzhľadom na ich špecifickosť môže Predávajúci zaviesť obmedzenia týkajúce sa spôsobov vytvárania objednávok na konkrétne produkty. V prípade viacerých objednávok súčasne, z ktorých vyššie uvedené obmedzenie platí aspoň pre jednu položku, môže mať vplyv na dostupnosť spôsobov vytvárania objednávok aj pre ostatné

   3. V rámci rozvoja služieb predávajúci môže zaviesť ďalšie spôsoby ako zadávať objednávky pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
   4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční po vytvorení objednávky objednávateľom.
   5. Predávajúci umožňuje zákazníkovi vytvoriť objednávku prostredníctvom internetového obchodu, a to takto v uvedenom poradí:
    • a. Zákazník pridá vybraný produkt (vybrané produkty) do košíka a pokračuje do objednávkového formulára. Predajca môže poskytnúť ďalšie služby preprodukt pridaný do košíka ako súčasť internetového obchodu, napríkladpersonalizáciu, pridanie ďalších súvisiacich produktov, ktoré nie sú kdispozícii na nezávislý predaj v internetovom obchode;
    • b. Zákazník prihlásený k svojmu účtu potvrdí v objednávkovom formulári aktuálnosť údajov potrebných k uzatvoreniu a splneniu kúpnej zmluvy. Neprihlásený zákazník musí vyplniť formulár objednávky údajmi nevyhnutnými pre uzatvorenie a splnenie zmluvy. Poskytnutie zastaraných alebo nesprávnych údajov zákazníkom môže zabrániť splneniu zmluvy. V objednávkovom formulári musí zákazník poskytnúť svoje nasledujúce údaje: meno, adresu (ulica, číslo domu/číslo bytu, poštové smerovacie číslo, obec, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy: produkt (produkty), množstvo produktov, ak je k dispozícii, typ, farba a veľkosť produktu, miesto a spôsob doručenia produktu, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa požaduje taktiež názov spoločnosti a ak v rámci formulára požaduje vystavenie daňového dokladu, taktiež daňové identifikačné číslo.V rámci vývoja Produktov alebo služieb dostupných v Internetovom obchode môže Predajca uložiť povinnosť v obsahu Objednávkového formulára alebo na inom vhodnom mieste uložiť povinnosť poskytnúť ďalšie relevantné informácie o produkte alebo zákazníkovi a v prípade osobných údajov tiež potrebné, najmä z dôvodu povahy produktu alebo služby, napr. personalizácia produktu;
    • c. Zákazník si zvolí jednu z ponúkaných metód doručenia.
    • d. Zákazník si zvolí spôsob platby kúpnej ceny a všetkých ostatných nákladov uvedených v objednávke.
    • e. Zákazník dokončí objednávku (tým predloží ponuku predávajúcemu) s využitím funkcií internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačidlo: “Objednávam a platím”). Neprihlásený zákazník (zákazník, ktorý doteraz neprijal tieto pravidlá) príjme tieto pravidlá.
    • f. Pri vytváraní objednávky až do jej dokončenia má zákazník možnosť upravovať obsah košíka pridaním či odobratím produktu.Odstránenie danejpoložky môže tiež automaticky odstrániť ďalšiu položku z košíka kvôlipriamemu vzťahu medzi výrobkami;
    • g. V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb pre účel zaplatenia;
   6. V prípade, že predávajúci z vlastnej iniciatívy zákazníkovi ponúka uzatvorenie kúpnej zmluvy inými prostriedkami komunikácie na diaľku, vrátane telefónu:
    • a. Predávajúci pošle zákazníkovi e-mailom potvrdenie s obsahom navrhovanej kúpnej zmluvy.
    • b. Zákazník pošle predávajúcemu objednávku elektronickou poštou na e-mailovú adresu, z ktorej obdržal potvrdenie podľa predchádzajúceho písm.
    • c. V prípade zákazníka, ktorý nemá účet a doposiaľ teda neprijal tieto pravidlá, je zákazník povinný prijať tieto pravidlá.
   7. V iných prípadoch, než uvedených v ods. 6 uzatvorenie kúpnej zmluvy s využitím iných prostriedkov komunikácie na diaľku, vrátane telefónu, z iniciatívy zákazníka, ustanovenia nasledujúcich odstavcov sa použijú primerane s prihliadnutím k okolnostiam a využívanému komunikačnému prostriedku.
   8. Predávajúci v reakcii na objednávku zákazníka bezodkladne odošle zákazníkovi automatickú správu na e-mail zadaný zákazníkom pre tento účel, potvrdzujúci prijatie objednávky a zahájenie jej overovania.
   9. Po overení objednávky, a to bez zbytočného odkladu, predávajúci odošle zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu tieto informácie:
    • a. Potvrdenie o prijatí jednej alebo viacerých jednotlivých ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúce sa jednotlivých produktov obsiahnutých v objednávke, a teda uzatvorenie kúpnej zmluvy (prijatie ponuky týkajúcej se produktov uvedených v správe); alebo
    • b. informáciu o neprijatí ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy obsiahnuté v objednávke najmä z dôvodov uvedených v časti IV. ods. 5 (chýba platba); alebo
    • c. v časti XI. ods. 5 zákazníkovi, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie časti XI. ods. 5 (neodobratie zásielky).
   10. Kúpna zmluva sa uzatvára prijatím ponuky (ponúk), tj. obdržaním správy uvedenej v ods. 9 písm. a. v rozsahu produktov uvedených v tomto dokumente. Predávajúci zasiela zákazníkovi potvrdenie o podmienkach zmluvy na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.V prípade výrobkov, ktoré nie sú prefabrikované, sa kúpna zmluvauzavrie po potvrdení ponuky (ponúk), t. J. Zákazník dostane správu uvedenú vodseku 9 lit. A vyššie v rozsahu Produktov uvedených v tomto dokumente, pokiaľPredajca okamžite neinformuje zákazníka o neschopnosti vykonať službu v rozsahuobjednaného neprefabrikovaného produktu. Potom sa kúpna zmluva týkajúca saponuky na neprefabrikovaný produkt považuje za neplatnú.
   11. V prípade nemožnosti prijať všetky alebo len niektoré z ponúk obsiahnutých v objednávke bude ZSP kontaktovať zákazníka, aby:
    • a. zákazníka informoval o nemožnosti prijať všetky predložené ponuky k uzatvoreniu zmluvy obsiahnuté v objednávke; alebo
    • b.zákazník potvrdil úmysel navrhnúť uzatvorenie kúpnych zmlúv v časti objednávky, v ktorej predávajúci súhlasí s prijatím ponuky k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Zákazník potom môže zrušiť celú objednávku (pokiaľ ide o všetky ponuky), čím nie je dotknuté jeho právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ zákazník zruší objednávku, predávajúci nie je povinný ju spracovať, príp. plniť zmluvu uzatvorenú na jej základe. Po zrušení objednávky sa postupuje podľa ods. 12.
   12. V prípade nemožnosti prijať všetky alebo len niektoré z ponúk obsiahnutých v objednávke, kúpne zmluvy v rozsahu produktov uvedených v správe ZSP nie sú uzatvorené, predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní vráti platby uskutočnené zákazníkom na túto objednávku v rozsahu, v akom neboli uzatvorené kúpne zmluvy. Ustanovenia časti VIII, ods. 6 pravidiel sa použijú podobne.
   13. Predávajúci môže nezáväzne informovať zákazníka o stave objednávky najmä zaslaním správy na e-mailovú adresu zákazníka, pomocou SMS alebo telefonicky.
   14. Predávajúci sa snaží zaistiť dostupnosť všetkých produktov a splnenie kúpnej zmluvy. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane §§ 575-577 OZ, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi.
   15. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu, náklady na dopravu a prípadne ďalšie náklady na voliteľne platené služby vybrané zákazníkom. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia stanoviť minimálny limit objednávky, od ktorého zákazník neplatí náklady na dodanie. S celkovou cenou produktov vrátane dane, ktoré sú predmetom objednávky, tak ako i o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručení a poštových služieb), a ďalších nákladoch, a pokiaľ nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o záväzku ich úhrady, je klient informovaný pri vytváraní objednávky, vrátane momentu, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.
   16. Akcie v internetovom obchode nie je možné spájať, pokiaľ nie je v pravidlách akcie výslovne uvedené inak.
  • IV. SPÔSOBY A PODMIENKY PLATBY
   1. Predávajúci umožní zákazníkovi zásadne, s výhradou časti XI. ods. 4, rôzne spôsoby platby podľa kúpnej zmluvy:
   2. Aktuálne platobné možnosti sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu na karte "Platnosti" a to aj vtedy, keď si zákazník želá byťviazaný kúpnou zmluvou. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť na zvolenom spôsobu doručenia, alebo produktu. Dostupné spôsoby platby sa môžu zmeniť, ak sasúčasne zadá niekoľko objednávok, najmä z dôvodu produktov, na ktoré sa vzťahujú.
   3. Vyúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa robí podľa voľby zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.
   4. V prípade neobdržania platby predávajúcim v prípade, že si zákazník zvolil platbu vopred, tj. platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu, alebo platbu platobnou kartou, ZSP môže kontaktovať zákazníka s výzvou k zaplateniu, a to vrátane zaslania e-mailu. Nezaplatenie do 3 dní od ukončenia objednávky, ani v náhradnej lehote ďalších 2 dní bude mať za následok neprijatie ponuky obsiahnutej v objednávke zákazníka. Zákazník môže rovnako až do okamihu odoslania objednávky objednávku zrušiť, a to prostredníctvom ZSP, to nemá vplyv na jeho právo na odstúpenie od zmluvy.
   5. Nezaplatenie:
    a) v prípade elektronickej platby alebo platby platobnou kartou - do 24 hodín od zadania objednávky;
    b) v prípade platby bankovým prevodom do 3 dní od zadania objednávky,
    bude mať za následok neprijatie ponuky obsiahnutej v objednávke zákazníka. Zákazník môže rovnako až do okamihu odoslania objednávky objednávku zrušiť, a to prostredníctvom ZSP, to nemá vplyv na jeho právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade platby bankovým prevodom po lehote uvedenej v písm b) vyššie, predávajúci vráti platbu na bankový účet, ktorým bola uskutočnená.
   6. Pokiaľ si zákazník zvolí platbu na dobierku, je zákazník povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky i v dodatočnej lehote k vyzdvihnutiu, sa končí kúpna zmluva. Zákazník môže objednávku zrušiť i v určenom termíne, bez toho, aby to malo nejaké následky, bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo odstúpiť od zmluvy - to sa však nevzťahuje na neprefabrikované výrobky vyrobené podľašpecifikácií zákazníka alebo slúžiace na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.
   7. Ak si zákazník pri dodávke zvolí platbu pri doručení, je povinný vykonať platbupri doručení. Podmienkou ukončenia kúpnej zmluvy je odmietnutie prevzatiaproduktu, a to aj napriek stanoveniu ďalšej primeranej lehoty. Zákazník môže tiežzrušiť objednávku v stanovenej lehote bez toho, aby to malo následky, ktoré nemajúvplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy - to sa však nevzťahuje na prefabrikovanévýrobky vyrobené podľa špecifikácií zákazníka alebo slúžiace na uspokojenie jehoindividuálnych potrieb.
  • V. NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA
   1. Dodanie je možné na územie Slovenskej republiky a vybraných štátov, ktoré sú uvedené v záložke „termín a spôsob doručenia internetového obchodu.
   2. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Ponúkané spôsoby dopravy a ceny dodania produktu sú uvedené v záložke „termín a spôsob doručenia" internetového obchodu a dobe, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.
   3. Dostupné metódy doručovania môžu závisieť od spôsobu platby vybraného zákazníkom,alebo produkt. Dostupné spôsoby doručenia sa môžu zmeniť, ak súsúčasne zadané viaceré objednávky, najmä z dôvodu produktov, na ktoré sa vzťahujú.
   4. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.
   5. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 14 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší termín.
   6. Doba prípravy objednávky prepravy zo strany predávajúceho je vždy uvedená na stránke každého produktu a počíta sa od (začiatok obdobia dodávky):
    • a. doručenia platby na bankový účet predávajúceho - v prípade, že zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platobnú kartu;
    • b. uzatvorením kúpnej zmluvy – pokiaľ si zákazník zvolí spôsob platby pri vyzdvihnutí.
   7. K vyššie uvedenej dobe sa pripočíta doba doručenia produktu dopravcom, ktorá je závislá na zákazníkom zvolenom spôsobe dodania, ktorá je vždy uvedená na stránke produktu a v záložke „Čas realizácie objednávky“ na stránkach internetového obchodu.
  • VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA
   1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §  488 a nasl.  občianskeho zákonníka).
   2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
    • a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
    • b. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
    • c. tovar nemá právne vady.
   3. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v článku 7.2 obchodných podmienok, má kupujúci právo na odstránenie vady. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je kupujúci oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže kupujúci domáhať buď primeranej zľavy z kúpnej ceny, výmeny tovaru, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.
   4. Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť predávajúceho za vady, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy.
   5. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho. Nárok na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady kupujúcemu nezáleží ani v prípade, kedy kupujúci vadu sám zapríčinil
   6. Ustanovenia uvedené v odst. 2 sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
   7. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, interpretuje sa to tak, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
   8. Zodpovednosť za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
   9. Ďalšie práva a povinnosti strán, ktoré súvisia so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
   10. Predávajúci je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru len vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  • VII. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIEŠENIAM
   1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@modivo.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.
   2. Predávajúci je oprávnený na predaj produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.
   3. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.skalebo Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk 
  • VIII. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
   1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to dosto (100) dní od prevzatia tovaru (čo znamená predĺženie 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy stanovené ZOS). K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu. Zákazník môže vykonať akékoľvek jednoznačné prehlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané napríklad:
    • a. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko;
    • b. v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: info@modivo.sk; pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel
   1.  
   2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ale nie je to nutné.
   3. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom a v prípade kúpnej zmluvy, ktorá:
    • a. sa týka viacerého tovar, ktorý je doručovaný oddelene, po častiach alebo dieloch - prevzatím posledného tovaru, dielu alebo časti; alebo
    • b. závisí na pravidelnom doručovaní tovaru po určitý čas - od prevzatia prvého tovaru.
   4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
   5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu dopravy, dostupného v internetovom obchode.)
   6. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky.V prípade, ak finančné prostriedky nie je možné vrátiť rovnakým spôsobom platby, akž použil zákazník, vzhľadom na to, že predajca už neposkytuje uvedenú formu platby, predajca vráti finančné prostriedky spôsobom, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať vlastnostiam spôsobu platby, ktorý použil zákazník. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, ak má k vráteniu finančných prostriedkov dôjsť na bankový účet zákazníka, ktorý uviedol (napr. vo formulári o odstúpení od zmluvy) a v prípade neuvedenia bankového účtu zo strany zákazníka, na ktorý má byť zaslaná platba, predajca vráti finančné prostriedky na bankový účet, z ktorého zákazník uhradil platbu v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej odstupuje.
   7. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim, iba ak predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Prosíme, v rámci možností o priloženie dokladu o zakúpení tovaru alebo vytlačeného elektronického dokladu o nákupe produktu.
   8. V prípade využitia zákonného práva o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, nesie zákazník zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré je výsledkom jeho využívania spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu. Zodpovednosť zákazníka môže zahŕňať aj nemožnosť opätovného zavedenia produktu do predaja ako plnohodnotného produktu, náklady na opätovné umiestnenie štítkov a zabezpečujúcich prvkov na produkte a tiež náklady na prinavrátenie produktu do pôvodného stavu, ktorý umožňuje umiestniť produkt opätovne do predaja v rámci internetového obchodu, vrátane nákladov na posudzovanie produktu špecialistom, nákladov súvisiacich s odstránením chýb zistených počas takejto prehliadky (v rozsahu, v akom tieto chyby vyplývajú z používania produktu zákazníkom spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu).
   9. Rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy prináleží zákazníkovi výlučne v prípade kompletných, nepoškodených a nepoužívaných produktov, ktoré majú všetky pôvodné štítky a zabezpečujúce prvky, ktoré boli na produkte umiestnené v momente jeho nadobudnutia zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou. Zákazník nemá rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy v prípade používania produktu spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu.
   10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
  • IX. LICENCIA
   1. Výlučné práva k obsahu zverejnenému alebo umiestnenému v internetovom obchode predávajúceho alebo jeho dodávateľov, najmä autorské práva, názov internetového obchodu (obchodná značka), ktorá je súčasťou systému grafiky, software (vrátane aplikácie) a práva k databázam spadajúcim do právnej ochrany a sú v držaní predávajúceho alebo subjektu, s ktorým predávajúci uzatvoril príslušnú zmluvu. Zákazník je oprávnený vyššie uvedené používať bežným spôsobom. Obsah, vrátane aplikácie, je poskytovaný zdarma rovnako ako obsah zverejnený a šírenie inými zákazníkmi v súlade so zákonom v internetovom obchode, ale iba pre osobnú potrebu a pre správne používanie internetového obchodu, a to na celom svete. Iné použitie obsahu, vrátane aplikácie, je prípustné len na základe výslovného predošlého písomného súhlasu oprávneného subjektu.
   2. Zákazník umiestnením akéhokoľvek obsahu v internetovom obchode (taktiež prostredníctvom aplikácie), najmä grafiky, komentárov, názorov alebo informácií na účte alebo inde v internetovom obchode udeľuje predávajúcemu bezvýhradnú, bezplatnú licenciu k použitiu, uloženiu v pamäti počítača, zmene, odstráneniu, doplňovaniu, verejnej produkcii, verejnému zobrazovaniu, reprodukovaniu a šíreniu (najmä na internete) takéhoto obsahu na celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať podlicencie v rozsahu odôvodnenom pre plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane prevádzky a rozvoja internetového obchodu). Zákazník taktiež udeľuje oprávnenie samému predávajúcemu alebo prostredníctvom tretej strany vykonávať vývoj, prispôsobenie, spracovanie a preklad diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon. Pokiaľ zákazník nie je oprávnený udeliť licencie uvedené v tomto odstavci. 2, zaväzuje sa získať pre predávajúceho takéto licencie.
   3. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia Aplikácia je predmetom majetkových autorských práv predávajúceho. Spolu s inštaláciou aplikácie na mobilné zariadenie zákazníka, udeľuje predávajúci bezvýhradné licencie k používaniu aplikácie bežným spôsobom, vrátane kopírovania aplikácie iba v súvislosti s jej sťahovaním do svojho mobilného zariadenia, inštaláciou a spustením aplikácie na mobilnom zariadení zákazníka. Zákazník môže nainštalovať aplikáciu na ľubovoľný počet svojich mobilných zariadení, na jednom mobilnom zariadení však môže byť nainštalovaná iba jedna kópia aplikácie.
   4. Zákazník nie je najmä oprávnený prekladať, prispôsobovať, zmeniť rozloženie alebo robiť akékoľvek ďalšie zmeny v aplikácii, vrátane jej zdrojového kódu, s výnimkou prípadov povolených zákonom, zákazník nie je oprávnený používať aplikáciu pre komerčné účely.
  • X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.
   2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.
   3. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “Podmienky ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.
  • XI. UKONČENIE DOHODY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A ZMENY PRAVIDIEL
   1. Predávajúci môže kedykoľvek vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenciu udelenú podľa časti IX. týchto pravidiel zákazníkovi s jednomesačnou výpovednou lehotou z týchto vážnych dôvodov:
    • a. zmena zákona, ktorý upravuje poskytovanie elektronických služieb predávajúcim, ktoré sa vzťahujú na vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve uzatvorenej medzi zákazníkom a predávajúcim alebo zmena výkladu týchto právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, správnych rozhodnutí, doporučení či pokynov v oblasti pôsobnosti orgánov verejnej moci alebo podobných subjektov;
    • b. zmena spôsobu poskytovania služieb iba z technických či technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto predpisoch);
    • c. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá, zavedením nových funkcií alebo služieb, zmenou alebo zrušením súčasných funkcií či služieb.
   2. Bez ohľadu na odst. 1 a s ohľadom na zvláštnu starostlivosť predávajúceho o ochranu osobných údajov zákazníkov a ich spracovanie po vhodnú dobu, predávajúci môže zmluvu o poskytovaní služieb vypovedať s okamžitou platnosťou v prípade neaktivity zákazníka v internetovom obchode po dobu najmenej 3 rokov.
   3. Predávajúci zasiela výpoveď podľa odst. 1 a 2 na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v priebehu vytvárania účtu alebo objednávky a v prípade, že predávajúci nemá k dispozícii kontaktnú e-mailovú adresu zákazníka, ako oznámenie v rámci aplikácie.
   4. Predávajúci môže zákazníkovi vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenciu udelenú podľa časti IX pravidiel so sedem dňovou výpovednou lehotou a/alebo mu zamedziť v používaní internetového obchodu (vrátane prostredníctvom aplikácie) a vytváranie objednávok, taktiež i obmedziť prístup k časti alebo celému obsahu internetového obchodu z vážnych dôvodov, tj. v prípade hrubého porušenia týchto pravidiel zákazníkom, tj. v prípadoch, kedy zákazník porušuje ustanovenia časti II odst. 7. písm. a, c, d, e, h, i, j týchto pravidiel.
   5. Z dôvodov, tj. v prípade hrubého porušenia týchto pravidiel zákazníkom, ak zákazník porušil ustanovení časti II odst. 7. písm f nebo g týchto pravidiel, predávajúci môže obmedziť prijímanie ponúk ponúknutých zákazníkom týkajúcich sa konkrétneho spôsobu platby alebo dodania, aby sa zabránilo ďalším škodám. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na to, akými údajmi je zákazník identifikovaný a aké uvádza pri vytváraní objednávok, najmä ak porušuje zákazník zároveň ustanovenia časti II odst. 7 pravidiel.
   6. V prípade vytvorenia ďalšej objednávky, výberu určitého spôsobu platby alebo doručenia zákazníkom, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie odstavca 5, predávajúci bude kontaktovať zákazníka zaslaním správy na zákazníkom určenú e-mailovú adresu za účelom informovania o porušení pravidiel a z toho plynúcich nemožností prijatia objednávky pri využití konkrétneho spôsobu platby alebo dodania a zároveň stanovenie alternatívneho spôsobu platby alebo dodania. Ustanovenia časti IV. odst. 5 pravidiel sa použije primerane.
   7. Zákazníci, u ktorých sa uplatňuje ustanovenie odst. 4 alebo 5, môžu využívať internetový obchod alebo použiť vybrané spôsoby platby alebo dodania po kontakte s predávajúcim (cez ZSP) a získaní súhlasu predávajúceho s ďalším používaním internetového obchodu alebo konkrétneho spôsobu platby alebo dodania.
   8. Tieto pravidlá a ich prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou uzatváraných zmlúv medzi zákazníkom a predávajúcim.
   9. Predávajúci môže meniť tieto zmluvné podmienky (s výnimkou časti XII pravidiel, ktoré sa týkajú zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a môžu tak podliehať zmenám kedykoľvek na základe všeobecne platného práva) iba v prípade, že existuje aspoň jeden z týchto dôležitých dôvodov:
    • a. zmena zákona, ktorý upravuje poskytovanie elektronických služieb predávajúcim vzťahujúca sa na vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve uzatvorenej medzi zákazníkom a predávajúcim či zmena výkladu týchto právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, správnych rozhodnutí, doporučení či pokynov v oblasti pôsobnosti orgánov verejnej moci alebo podobných subjektov;
    • b. zmena spôsobu poskytovania služieb iba z technických či technologických dôvodov (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto predpisoch);
    • c. zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá, zavedením nových funkcií alebo služieb, zmenou či zrušením súčasných funkcií či služieb.
   10. V prípade zmien týchto pravidiel, predávajúci zverejní celé nové znenie pravidiel na stránkach internetového obchodu a pošle ich tiež na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri uzatváraní dohody o poskytovaní služieb. Tento spôsob zákazník a predávajúci považujú za dostatočný za účelom možnosti zákazníka sa zoznámiť s informáciami o zmene obsahu pravidiel. Pokiaľ predávajúci nemá k dispozícii e-mailovú adresu zákazníka, zákazníkovi bude zaslaná správa v rámci oznámenia v aplikácii.
   11. Zmena pravidiel vstupuje do platnosti do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o zmene. V prípade zákazníkov, ktorí uzatvorili dohodu o poskytovaní služieb, tj. zákazníci, ktorí majú účet, majú právo ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách Obchodných podmienok. Zmeny pravidiel sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené zákazníkom a predávajúcim pred zmenou Obchodných podmienok.
  • XII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI
   1. Táto časť pravidiel platí iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
   2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom do 14 dní od jej uzatvorenia a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od kúpnej zmluvy v tomto prípade nevznikajú zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, žiadne nároky voči predávajúcemu, okrem povinnosti vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
   3. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby. Predávajúci má taktiež právo požadovať platbu vopred úplne či čiastočne, bez ohľadu na zvolený spôsob platby a bez ohľadu na obsah uzatvorenej zmluvy.
   4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky.
   5. Akákoľvek záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.
   6. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenciu udelenú podľa časti IX podmienok s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného prehlásenia zákazníkovi v akejkoľvek forme.
   7. Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne.
   8. V prípade zodpovednosti predávajúceho, jeho zamestnancov alebo zástupcov vo vzťahu k zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľ, za škodu bez ohľadu na jej právny základ, je výška náhrady škody obmedzená, a to ako na jednu škodovú udalosť, tak pre akékoľvek celkové nároky, až do výšky zaplatenej kúpnej ceny a dodacích nákladov podľa poslednej uzatvorenej kúpnej zmluvy, ale najviac do dvestopäťdesiat euro.
   9. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho.
   10. Tieto ustanovenia pravidiel týkajúce sa iba zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci kedykoľvek zmeniť podľa všeobecne platných zákonov.
  • XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   1. Tieto pravidlá sú záväzné od 05.07.2022.
   2. Zmluvy uzatvárané predávajúcim sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
   3. Zaistenie, zabezpečenie a sprístupnenie príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou prebieha zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
   4. Zaistenie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie nevyhnutných ustanovení kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutoční prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky na e-mail zákazníka a priložením dokumentov, obsahujúcich špecifikáciu objednávky a daňové doklady o kúpe k zaslanému produktu. Obsah kúpnej zmluvy je ďalej zaznamenaný a uložený v IT systéme internetového obchodu. Po uzavretí kúpnej zmluvy predajca poskytne zákazníkovi doklad o nákupe v elektronickej forme alebo spolu so zásielkou obsahujúcou produkt. K zásielke môže byť priložená aj špecifikácia objednávky. V prípade, ak zákazník požaduje vystavenie faktúry DPH, zákazník vyjadruje súhlas s tým, aby faktúra DPH bola zaslaná na jeho e-mailovú adresu. Predajca môže zaviesť technické spôsoby overovania zákazníka pred prevzatím dokladu o nákupe alebo faktúry DPH.
   5. Predávajúci vykonáva technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce miere ohrozenia bezpečnosti poskytovaných funkcií alebo služieb v rámci zmluvy o poskytovaní služieb. Používanie elektronických služieb je spojené s typickými rizikami spojenými s prenosom dát cez internet, ako je ich šírenie, strata alebo neoprávnený prístup.
   6. Obsah pravidiel je dostupný pre zákazníkov zdarma na nasledujúcej adrese https://www.modivo.sk/obchodne-podmienky, a tiež vrámci aplikácie, kde si zákazníci môžu kedykoľvek zobraziť a vytlačiť, a tiež prostredníctvom aplikácie alebo v obchodoch uvedených v časti II ods. 14.
   7. Predávajúci informuje a zákazník berie na vedomie, že využívanie internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača alebo aplikácie, vrátane vytvárania objednávok, rovnako ako telefonický kontakt s ZSP, môže byť spojené s nutnosťou vynaložiť náklady na pripojenie k internetu (za poplatok pre prenos dát) v súlade s tarifou poskytovateľa služieb, ktorého zákazník využíva.
   8. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
   9. Voľba slovenského práva na základe týchto pravidiel nemá vplyv na ochranu práv spotrebiteľa na základe ustanovení, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, podľa zákona aplikovateľného v prípade neexistencie tejto voľby.


    Príloha č. 1. - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

    POZOR! - Pri odosielaní produktu buďte prosím dôslední, aby sa predišlo prípadnému odoslaniu iných predmetov

     

    VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

    (tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

    Adresát:

    MODIVO S.A / MODIVO.SK

    1. Nowy Kisielin - Nowa 9,

    66-002 Zielona Góra, Poľsko

     

    Ja/My(*) touto cestou informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy nasledovných produktov(*) dodacej zmluvy nasledovných produktov (*)/ zmluvy o dielo spočívajúcej vo vykonaní nasledovných vecí(*)/o poskytovaní nasledovnej služby(*)

    Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)

    Číslo objednávky (ak je relevantné; len voliteľne)

    Meno a priezvisko zákazníka(-ov)

    Adresa zákazníka (-ov)

    Podpis zákazníka (-ov) (len ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

    Dátum

    (*) Nehodiace sa prečiarknuť


    ◦ STIAHNUŤ VERZIU FORMULÁRA PDF

    Predošlé podmienky dostupné pod nasledovnými odkazmi:
    obchodne-podmienky-do-2022-07-04
    obchodne-podmienky-do-2022-01-20
    obchodne-podmienky-do-2021-07-29
    Podmienky_do_2021_01_06
    Podmienky_do_2020_04_26