Podmienky akcie „Tipli –5%”

(dalej len: „Podmienky akcie”)

 

I Úvodné ustanovenia

 

1. Tieto podmienky akcie s názvom: „Tipli –5%” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

 

2. Organizátorom akcie je spoločnosť eobuwie.pl SA so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2000.000,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").

 

3. Akcia je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu dostupného na adrese https://modivo.sk („Internetový obchod”).

 

4. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí sa po splnení podmienok účasti na akcii stávajú účastníkmi akcie („Účastník akcie”).

 

II Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

 

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania zahŕňajúcej zníženie ceny produktov dostupných v internetovom obchode  (ďalej len: „Produkty”) o 5% („Predmet akcie).

 

2. Akcia trvá od 21.08.2020 od 00:01 hod. do 30.09.2020 do 23:59 hod. (ďalej len "Trvanie akcie").

 

3. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

 

4. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

 

5. Ak sa chcete zúčastniť  tejto akcie, je potrebné počas akcie:

a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;

b) pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje zľava;

c) pred vytvorením objednávky - v časti Košík - zadajte zľavový kód: tipli5 a stlačte tlačidlo "Použiť kupón". Predloženie akcie vyššie uvedeného zľavového kódu účastníkom akcie po vytvorení objednávky neoprávňuje na využitie akcie. Neuvedenie zĺavového kódu  znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie  akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii.

 

6. Akcia nezahŕňa (neznižuje) náklady na dodanie Produktov zakúpených ako súčasť akcie v Internetovom obchode, ktoré Účastník akcie vynaloží v plnej výške. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

 

7. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.

 

8. V prípade súčasného nákupu niekoľkých Produktov zakúpených v rámci tejto akcie, sa zľava počíta pre každý produkt zvlášť.

 

 

III Reklamácie

 

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie, môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).

2. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.

3. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

4. Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

 

IV Záverečné ustanovenia

 

1. Účasťou v akcii zákazník zároveň vyjadruje súhlas s týmito podmienkami akcie.

 

2. Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej adrese URL: modivo.sk/tipli5podmienky

 

3. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu zverejnených na adrese: https://modivo.sk/obchodne-podmienky.

 

4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):

a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;

b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;

c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov

d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.

 

5. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie ich zverejnením na stránke modivo.sk/tipli5podmienky

 

6. Zmeny Reklamných podmienok sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.