Podmienky akcie „-40% na druhý produkt”
(dalej len: „Podmienky akcie”)

 

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto podmienky akcie s názvom: „-40% na druhý produkt” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

2. Organizátorom akcie „-40% na druhý produkt” je eobuwie.pl SA so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2000.000,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").

3. Akcia je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu Organizátora, ktorý je dostupný na adrese https://www.modivo.sk (ďalej len „Internetový obchod”).
4. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania. Akcia zahŕňa poskytnutie zľavy znižujúcej cenu každého druhého lacnejšieho produktu, na ktorý sa vzťahuje zľava a ktorý je zobrazený na podstránke: https://www.modivo.sk/second40 (ďalej len: „Predmet akcie”).

Napríklad, po pridaní dvoch produktov do košíka, na ktoré sa vzťahuje zľava a po splnení pravidiel uvedených v podmienkach akcie sa zľava vzťahuje na jeden lacnejší produkt, ktorý má účasť v akcii. Pri splnení pravidiel uvedených v podmienkach akcie a vložení troch produktov do košíka, sa zľava vzťahuje na jeden najlacnejší produkt, ktorý má účasť v akcii. Pri vložení štyroch produktov do košíka, pri súčasnom splnení pravidiel uvedených v podmienkach akcie, sa zľava vzťahuje na dva najlacnejšie produkty, ktoré majú účasť v akcii atď.

2. Zľava są poskytuje vo výške zaznačenej pri každom vybranom produkte a predstavuje 40% na druhý produkt.
3. Zľava są poskytuje z pôvodnej ceny a nedá są kombinovať s inými zľavami
4. Akcia trvá od 22.10.2020 od 00:01 do 25.10.2020 do 23:59 hod. (ďalej len "Trvanie akcie").

5. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

6. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

7. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:

a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;

b) navštíviť stránku https://www.modivo.sk/second40 a vybrať si produkty zobrazené na tejto stránke alebo navštíviť stránku https://www.modivo.sk a vybrať si produkty, na ktoré są vzťahuje zľava;

c) pridať do košíka minimálne dva produkty, na ktoré są vzťahuje zľava;

d) zľava są automaticky načíta v košíku pod podmienkou, že boli doňho vložené minimálne dva produkty, na ktoré sa vzťahuje zľava.

 

8. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.

9. V prípade súčasného nákupu niekoľkých produktov, na ktoré są vzťahuje zľava, są zľava poskytuje na každý produkt zvlášť.


10. Predmet akcie nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo vymeniť za iné platobné prostriedky a je neprenosný.


III. Reklamácie

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).

2. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.

3. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

4. Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej URL adrese: https://www.modivo.sk/b/second40podmienky

2. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu na adrese: https://www.modivo.sk/obchodne-podmienky.

3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade vážneho dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):

a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;
b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;
c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov
d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.
4. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie zverejnením na stránke https://www.modivo.sk/b/second40podmienky

5. Zmeny Reklamných podmienok sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.

6. Účasťou v akcii zákazník vyjadruje zároveň súhlas s týmito podmienkami akcie.