Podmienky akcieViac za menej

(dalej len: „Podmienky akcie”)

 

I Úvodné ustanovenia

 

1. Tieto podmienky akcie s názvom: Viac za menej stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

 

2. Organizátorom akcie Viac za menej je eobuwie.pl SA so sídlom v Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2000.000,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").

 

3. Akcia je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu Organizátora, ktorý je dostupný na adrese https://www.modivo.sk (ďalej len „Internetový obchod”). Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

 

II Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

 

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania. Akcia zahŕňa poskytnutie zľavy znižujúcej cenu produktov dostupných na stránke https://modivo.sk označených heslom „Viac za menej“ („Produkty“) vo výške stanovenej v ods. 3 nižšie (ďalej len: „Predmet akcie”).

 

2. Akcia trvá od 27.08.2020 od 00:01 do 30.08.2020 do 23:59 hod. (ďalej len "Trvanie akcie").

 

3. V rámci akcie bude cena za produkty znížená o zľavu vo výške:

a) 5€ pri nákupe v hodnote 50€ ,

b) 25€ pri nákupe v hodnote 125€ ,

c) 55€ pri nákupe v hodnote 185€.

 

 

4. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

 

5. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

 

6. Akcia nezahŕňa (neznižuje) žiadne náklady na doručenie produktov zakúpených ako súčasť akcie v internetovom obchode, ktoré účastník akcie hradí v plnej výške.

 

7. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

 

8. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.

 

9. Predmet akcie nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo vymeniť za iné platobné prostriedky a je neprenosný.

 

 

III Reklamácie

 

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).

 

2. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.

 

3. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

 

4. Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

 

IV Záverečné ustanovenia

 

1. Účasťou v akcii zákazník vyjadruje zároveň súhlas s týmito podmienkami akcie.

2. Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej URL adrese: https://modivo.sk/premiumdealspodmienky.

 

3. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu na adrese: https://modivo.sk/premiumdealspodmienky.

 

4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade vážneho dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):

 

a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;

b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;

c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov

d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.

5. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie zverejnením na stránke https://modivo.sk/premiumdealspodmienky .

 

6. Zmeny podmienok akcie sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.

 

 

 

 

Zielona Góra, 27.08.2020