Vybrať kategóriu a začať nakupovať

Menu

Menu

Podmienky služby Newsletter

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tento dokument (ďalej len: „Podmienky”) určuje podrobné pravidlá poskytovania služby „Newsletter” spoločnosťou „eobuwie.pl S.A.“ so sídlom na adrese. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko (táto adresa je zároveň korešpondenčnou adresou), zapísanou do obchodného registra vedeného okresným súdom v meste Zielona Góra, 8. ekonomické oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000541722, DIČ PL: 9291353356, IČO PL (REGON): 970569861, so základným kapitálom 2 000 000 PLN, plne splateným; e-mailová adresa: [email protected], kontaktné telefónne číslo: 022 1201 499 – štandardné hovory spoplatnené podľa cenníka vášho operátora (ďalej len: „Poskytovateľ”).

2. Službu „Newsletter“ môže využívať fyzická osoba alebo prostredníctvom oprávneného zástupcu právnická osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, s plnou právnou spôsobilosťou (ďalej len: „Zákazník”). V prípade, ak je Zákazníkom fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou, v prípade potreby sa zaväzuje získať právne účinný súhlas svojho zákonného zástupcu na uzatvorenie dohody o poskytovaní služby „Newsletter“ (ďalej len: „Dohoda”), ako aj predložiť takýto súhlas na každé požiadanie Poskytovateľa. Pričom zmluva má v zásade charakter zmluvy, ktorá sa bežne uzatvára v menších bežných záležitostiach každodenného života. Poskytovateľ Zákazníkovi za poskytovanie služby „Newsletter“ neúčtuje žiadne poplatky.

3. Aby využívanie služby „Newsletter“ (vrátane uzatvorenia Dohody) bolo možné, koncové zariadenie a telekomunikačný systém, ktoré Zákazník používa, musia spĺňať aspoň minimálne technické požiadavky (1) počítač, laptop alebo iné smart zariadenie s prístupom na internet a v prípade zákazníkov služby „Newsletter“ na uvedené telefónne číslo – mobilný telefón; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a novšie alebo Internet Explorer verzia 10.0 a novšie, Opera verzia 12.0 a novšie, Google Chrome verzia 23.0. a novšie, Safari verzia 5.0 a novšie; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie monitora: 1024 x 768; (5) aktivovaná podpora súborov Cookies a podpora Javascript vo webovom prehliadači; (6) platná/aktívna e-mailová adresa/schránka; (7) klávesnica alebo iné zariadenie umožňujúce správne vypĺňanie (zadávanie údajov) elektronických formulárov.II. PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA SLUŽBY NEWSLETTER


    1. Služba „Newsletter“, ktorú na požiadanie poskytuje „Poskytovateľ“ po uzatvorení Dohody, zahŕňa:


a) prijímanie Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoju e-mailovú adresu, elektronickou cestou, a tiež prostredníctvom automatických telekomunikačných systémov, obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa, (ktorého aktuálny zoznam je uvedený na webovej stránke) vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách,

b) prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa (ktorých súčasný zoznam je uvedený na webovej stránke), vrátane darčekových poukážok a informácií špeciálnych akciových ponukách Zákazníkmi prostredníctvom pošty, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoje údaje, a to: meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto/obec, štát, a predovšetkým vytvorili objednávku alebo si založili účet na portáli: https://www.modivo.sk (ďalej len: „Servis”),

c) prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektoch Poskytovateľa, vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách prostredníctvom automatických telekomunikačných systémov Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi (ich aktuálny zoznam je uvedený na webovej stránke) sprístupnili svoje telefónne číslo,


    2. Využívanie služby „Newsletter“ je možné, ak Zákazník vykoná všetky nasledovné kroky:


a) sprístupní svoju e-mailovú adresu v príslušnom poli v Servise, alebo zaškrtne príslušný checkbox so súhlasom s prijímaním obchodným informácií prostredníctvom príslušného kanálu;

b) vyjadrí súhlas so znením týchto Podmienok kliknutím na aktivačný odkaz, ktorý mu Poskytovateľ pošle na e-mailovú adresu, ktorú mu poskytol Zákazník (považuje sa to za moment začatia poskytovania služby „Newsletter“).


3. Služba „Newsletter“ sa poskytuje časovo neobmedzene. 

4. Zákazník je povinný predovšetkým:


a) uviesť Poskytovateľovi výhradne pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje Zákazníka,

b) bezodkladne aktualizovať údaje sprístupnené Poskytovateľovi v súvislosti s uzatvorením Dohody;

c) využívať služby ponúkané Poskytovateľom legálnym spôsobom a spôsobom neporušujúcim práva tretích osôb, neporušujúc ustanovenia Podmienok a tiež prijatých noriem a zvykov v tomto rozsahu a zásad dobrého spoločného spolužitia, a predovšetkým nešíriť nelegálny obsah alebo obsah s nelegálnym charakterom.


III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Osobné údaje Zákazníka spracúva Poskytovateľ ako správca osobných údajov na účely poskytovania služby „Newsletter“. 

2. Uvedenie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na využívanie služby „Newsletter“, s výhradou ods. 3 nižšie. 

3. Poskytovateľ umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“ anonymne v situácii, keď e-mailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neuviedol Poskytovateľovi iné osobné údaje.

4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátane práva požiadať o vydanie ich kópie, požiadať o ich opravu, požiadať o obmedzenie spracúvania alebo o odstránenie svojich osobných údajov, ako aj právo ukončiť využívanie služby „Newsletter“, právo na prenesenie svojich osobných údajov, napr. k inému správcovi a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Politika ochrany osobných údajov a súkromia“, ktorá je dostupná v Servise.


IV. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO POSKYTOVATEĽA


Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje Poskytovateľ alebo partneri Poskytovateľa, predovšetkým autorské práva, patria Poskytovateľovi alebo subjektom, s ktorými Poskytovateľ uzatvoril príslušné dohody. Zákazník má právo využívať vyššie spomenutý obsah bezplatne výhradne na vlastné osobné použitie a výhradne s cieľom správne a náležite využívať službu „Newsletter“, kdekoľvek na svete. Využívanie vyššie spomenutého obsahu v inom rozsahu je prípustné iba na základe zreteľného, predchádzajúceho súhlasu, udeleného na to oprávneným subjektom, a to písomne, v opačnom prípade je neplatné.V. REKLAMÁCIE

 

1. Zákazník môže hlásiť výhrady súvisiace so službou „Newsletter“ prostredníctvom reklamácie.

2. Poskytovateľ posúdi reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od dňa doručenia danej reklamácie.

3. Reklamácie súvisiace s poskytovaním služby „Newsletter“ sa môžu odosielať písomne na adresu: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko.

4. Pre urýchlenie posúdenia reklamácie je potrebné uviesť meno a priezvisko, kontaktné údaje odosielateľa reklamácie a tiež opis príčin reklamácie a ich odôvodnenie.

5. Ani poskytovateľ, ani jeho zamestnanci, oprávnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú voči Zákazníkom, ktorí nie sú konzumentmi, voči ich dodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom a/alebo splnomocnencom, a to za všetky škody, vrátane straty ziskov, iba ak danú škodu spôsobili úmyselne. V každom prípade zodpovednosť Poskytovateľa, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov a/alebo splnomocnencov, táto zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená – tak v rámci jednej udalosti (nároku), ako aj za všetky udalosti (nároky) sumárne – a to vo výške 250 EUR.


VI. UKONČENIE DOHODY A ZMENY PODMIENOK


1. Zákazník môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, ukončiť využívanie služby „Newsletter“ (zrušiť službu), predovšetkým kliknutím na deaktivačný odkaz, ktorý sa nachádza v každej e-mailovej správe zaslanej Zákazníkovi v rámci poskytovania služby „Newsletter“.

2. Poskytovateľ môže kedykoľvek ukončiť dohodu so zachovaním mesačnej výpovednej lehoty, a to z vážnych dôvodov, za ktoré sa považuje (uzavretý zoznam):


a) zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkcií Poskytovateľom alebo služieb zahrnutých v Podmienkach.


3. Poskytovateľ zasiela svoje vyhlásenie v rozsahu, ktorý sa uvádza v ods. 2 vyššie, na e-mailovú adresu, ktorú poskytol Zákazník pri registrácii do služby „Newsletter“.

4. Poskytovateľ môže vypovedať Dohodu Zákazníkovi so zachovaním sedemdňovej výpovednej lehoty alebo odmietnuť Zákazníkovi ďalšie právo využívať službu „Newsletter“, taktiež môže obmedziť jeho prístup k časti alebo k celému obsahu, o ktorom hovorí bod IV vyššie, z vážnych dôvodov, tzn. v prípade vážneho porušenia týchto Podmienok Zákazníkom, tzn. v situáciách, keď Zákazník (uzavretý zoznam) poruší ustanovenia uvedené v bode II ods. 4 písmeno c Podmienok. 

5. Podmienky predstavujú vzor dohody v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. z.

6. Poskytovateľ môže tieto Podmienky zmeniť v prípade, ak sa vyskytne aspoň jedna z nižšie uvedených vážnych príčin (uzavretý zoznam):


a) zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkčností Poskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.


7. V prípade, ak Poskytovateľ zmení Podmienky, sprístupní jednotné znenie Podmienok zverejnením v Servise, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu, ktorú Užívateľ poskytol pri registrácii do služby „Newsletter“.

8. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť po uplynutí 14 dní odo dňa zaslania informácií o ich zmene. Zákazník má právo Dohodu ukončiť v priebehu 14 dní odo dňa prijatia informácie o zmene Podmienok. 


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto Podmienky sú dostupné aj na webovej stránke https://modivo.sk//podmienky-sluzby-newsletter a platia od 18.06.2019.

2. Dohoda sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Stanovenie, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzatváranej dohody sa vykonáva zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri registrácii do služby „Newsletter“.

4. Príslušným právom Dohody je legislatíva Poľskej republiky a príslušnými súdmi sú všeobecné súdy Poľskej republiky, okrem prípadu, z platnej legislatívy vyplýva niečo iné.

Získajte 10 eur na nákup tovaru.
Zaregistrujte svoju e-mailovú adresu a získajte informácie o promo akciách a novinkách.