Podmienky akcie „-15% extra na zľavnený tovar”

(ďalej len: „Podmienky akcie”)

 

I.Úvodné ustanovenia

 

1.Tieto podmienky akcie s názvom: „-15% extra na zľavnený tovar” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

2.Organizátorom akcie „-15% extra na zľavnený tovar” je eobuwie.pl SA so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2000.000,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor').

3.Akcia je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu Organizátora, ktorý je dostupný na adrese https://www.modivo.sk (ďalej len „Internetový obchod”). Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie')

 

 

II.Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

 

1.Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa stanovených podmienok v čase jej trvania zahŕňajúcej zníženie produktov dostupných v internetovom obchode označených heslom „extra -15% s kódom: EXTRA15“ („Produkty“) o 15% (ďalej len:„Predmet akcie”).

2.Akcia trvá od 19.08.2020 od 12:00 do 23.08.2020 (ďalej len "Trvanie akcie').

3.Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

4.Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

5.Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:

A). čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;

B). navštíviť internetový obchod – pred vytvorením „Objednávky“ v sekcii „Košík“ zadať zľavový kód EXTRA15 a stlačiť „Použiť kupón“. Predloženie akcie vyššie uvedeného zľavového kódu účastníkom akcie po vytvorení objednávky neoprávňuje na využitie akcie. Neuvedenie zľavového kódu znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii,

C). zľava sa automaticky načíta v košíku.

6.Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty neurčujú inak.

7.V prípade súčasného nákupu niekoľkých produktov, na ktoré sa vzťahuje zľava, sa predmet akcie odpočíta od každého produktu zvlášť.

8.Predmet akcie nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo vymeniť za iné platobné prostriedky a je neprenosný.

 

 

III.Reklamácie

 

1.Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).

2.Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.

3.Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

4.Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

 

 

IV.Záverečné ustanovenia

 

1.Účasťou v akcii zákazník zároveň vyjadruje súhlas s týmito podmienkami akcie.

2.Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej URL adrese: https://www.modivo.sk/modextrapodmienky

3.Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu na adrese: https://www.modivo.sk/obchodne-podmienky.

4.Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade vážneho dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):

A). zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;

B). zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;

C). zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov

D). zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.

5.V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie zverejnením na stránke https://www.modivo.sk/modextrapodmienky

6.Zmeny podmienok akcie sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.

Zielona Góra, 19. 08. 2020