Podmienky akcie „New APP” (ďalej len: „Podmienky akcie”)

 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto podmienky akcie s názvom: „New APP” (ďalej len: „Zľavová akcia”) stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamačné podmienky akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa (ďalej len: „Podmienky akcie”).
2. Organizátorom akcie „New APP” je MODIVO Spółka Akcyjna so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII. obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2008.001,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").
3. Akcia je realizovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie MODIVO dostupnej na mobilných zariadeniach (ďalej len: „Aplikácia”).
4. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

 

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii
1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase trvania akcie zahŕňajúcej poskytnutie zľavy znižujúcej cenu zľavnených a nezľavnených produktov o 5 EUR (ďalej len: „Predmet akcie”)
2. Hodnota zakúpených produktov oprávňujúca na využitie zľavy vo výške 5 EUR predstavuje minimálne 50 eur s DPH (slovom: päťdesiat eur), čo znamená, že účastník akcie získa zľavu znižujúcu cenu zakúpených produktov o 5 EUR v prípade, ak si zakúpi prostredníctvom mobilnej aplikácie MODIVO produkty, na ktoré sa vzťahuje zľava, v sume minimálne 50 eur s DPH (slovom: päťdesiat eur) („Zľava”).
3. Akcia platí od 01.02.2023 od 00:01 hod. do odvolania. (ďalej len "Trvanie akcie").
4. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).
5. Akcia platí na zľavnené a nezľavnené produkty. Z akcie sú vylúčené nasledovné značky: https://modivo.sk/b/znacky_vylucene_z_akcie.
6. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:

a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;

b) spustiť aplikáciu, prihlásiť sa a pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje zľava v minimálnej hodnote 50 eur s DPH;

c) pred vytvorením objednávky - v časti Košík - zadajte zľavový kód: MYAPP a stlačte tlačidlo "Použiť kupón".
Predloženie vyššie uvedeného zľavového kódu (MYAPP) účastníkom akcie po vytvorení objednávky neoprávňuje na využitie akcie. Neuvedenie zľavového kódu znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii.
Každá prihlásená osoba používajúca Aplikáciu môže využiť vyššie uvedený zľavový kód (MYAPP) iba raz.
Akcia platí len na prvý nákup v aplikácii.
7. Akcia nezahŕňa (neznižuje) náklady na dodanie Produktov zakúpených ako súčasť akcie v mobilnej aplikácii MODIVO, ktoré Účastník akcie vynaloží v plnej výške. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
8. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode alebo aplikácii MODIVO pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.
9. V prípade súčasného nákupu niekoľkých produktov sa zľava načíta pre každý produkt zvlášť.
10. Predmet akcie nepodlieha výplate v hotovosti alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.

 

III. Reklamácie
1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie, môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).
2. Všeobecné podmienky reklamácie tovaru sú uvedené v podmienkach internetového obchodu na stránke https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky
3. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.
4. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.
5. Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

 

IV. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej adrese URL: https://modivo.sk/b/newapp
2. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu zverejnených na adrese: https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky.
3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):

a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;

b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;
c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov
d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.
4. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie zverejnením na stránke https://modivo.sk/b/newapp
5. Zmeny podmienok sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.


Zielona Góra, 01.02.2023

 

Odkaz na predchádzajúce podmienky: https://modivo.sk/b/newapp_022022