Podmienky akcie „-20% pri nákupe za minimálne 110 EUR”
(dalej len: „Podmienky akcie”)I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto podmienky akcie s názvom „-20% pri nákupe za minimálne 110 EUR” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.
2. Organizátorom akcie je eobuwie.pl SA so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2000.000,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").
3. Akcia je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu. Organizátor je k dispozícii na adrese https://www.modivo.sk („Internetový obchod”) za podmienok uvedených nižšie. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii


1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase trvania akcie zníženie ceny tovaru značiek uvedených na stránke: https://www.modivo.sk/c/akcja:20 (ďalej len: „Produkty”) o 20% pri nákupe produktu alebo produktov za minimálne 110 EUR s DPH (ďalej len: „Predmet akcie“).
2. Akcia trvá od 19.10.2020 od 00:01 hod. do 22.10.2020 do 23:59 hod. (ďalej len "Trvanie akcie").
3. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).
4. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
5. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:
a) čítať a akceptovať tieto podmienky akcie;
b) pridať do košíka produkt alebo produkty v celkovej minimálnej hodnote 110 EUR.
6. Zľava sa uplatňuje len pri nákupe produktu alebo produktov v celkovej minimálnej hodnote 110 EUR.
7. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.
8. Akcia nezahŕňa (neznižuje) náklady na dodanie produktov zakúpených ako súčasť akcie v Internetovom obchode, ktoré účastník akcie vynaloží v plnej výške. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
9. Predmet akcie nepodlieha výplate v hotovosti alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.
10. V prípade nákupu viac ako jedného produktu sa zľava rozdelí úmerne k množstvu zakúpených produktov.
11. V prípade vrátenia všetkých produktov zakúpených v rámci zľavovej akcie zo strany účastníka na základe odlišných predpisov, získa účastník celú zaplatenú sumu. V prípade, ak účastník zľavovej akcie vráti len časť produktov zakúpených v rámci zľavovej akcie, získa finančné prostriedky podľa nasledovných pravidiel:
a) ak po zohľadnení vrátených produktov zostali účastníkovi zľavovej akcie produkty, ktorých celková suma predstavuje menej ako 110 EUR, stráca právo na zľavu a organizátor mu vráti príslušnú čiastku zníženú o hodnotu poskytnutej zľavy,
b) ak po zohľadnení vrátených produktov zostali účastníkovi zľavovej akcie produkty, ktorých celková sumu predstavuje minimálne 110 EUR, má právo na zľavu poskytnutú pri nákupe už vrátených produktov.

III. Reklamácie


1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie, môžu účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).
2. Všeobecné pravidlá reklamácie tovaru sú uvedené v podmienkach internetového obchodu na stránke https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky
3. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.
4. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.
5. Reklamácie posudzuje organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

IV. Záverečné ustanovenia


1. Tieto podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej adrese URL: https://www.modivo.sk/20podmienky
2. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu zverejnených na adrese: https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky .
3. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):
a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;
b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;
c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov
d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú podmienky.
4. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text podmienok akcie zverejnením na stránke https://www.modivo.sk/20podmienky
5. Zmeny reklamných podmienok sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.


Zielona Góra, 15.09.2020